Zo gaan wij voor meer Meerhout

Ontdek hieronder ons programma van 2018. Tot 2022 hebben we hier veel van mogen realiseren. Binnenkort vind je hier ons programma voor de volgende legislatuur terug. Een programma dat Meerhout vast en zeker vooruit helpt op alle vlakken.

Inleiding

Sp.a wil hechte banden smeden in ons dorp, gemeenschappen dichter bij elkaar brengen en het sociale weefsel in onze gemeente versterken. Meerhout heeft nood aan ambitie, aan slagkracht en aan dynamiek die uit de bevolking opborrelt. Voor sp.a staan de mensen centraal, jullie bepalen het beleid met de keuze die je op 14 oktober maakt. De Meerhoutse verenigingen verdienen onze volledige steun, zij vormen de basis van een bruisende samenleving.

Sp.a koos bewust voor de slogan ‘kies mee voor meer Meerhout’, omdat jullie keuze bepalend is. Enkel dankzij jullie stem en steun kunnen we samen zorgen voor meer Meerhout. Dit is het vervolg op de verkiezingen van 2012 toen we naar de kiezer trokken met de slogan ‘verbeteren doe je met rood’. We hebben al heel wat verbetered maar ons werk is nog lang niet af.

We gaan voor een aangenaam dorp met veel groen en veilige buurten. De kwaliteit van onze leefomgeving heeft een grote impact op onze levenskwaliteit. Hier moeten we samen een inspanning leveren. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de plantsoenen, aan de inwoners vragen we om hiervoor het nodige respect op te brengen.

Wonen

MEER betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in een aangename buurt, dat is het recept voor een landelijk en groen Meerhout. We bouwen de ruimtelijke ordening in ons dorp gestructureerd uit met MEER aandacht voor groen en structuur en creëren op deze manier een betaalbare en leefbare buurt voor jong en oud.

Voor huurders promoten en ondersteunen we sociale verhuurkantoren en sociale bouwmaatschappijen. Bouwers staan we met raad en daad bij via een infoloket ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. We informeren hen in eerste lijn welke instanties de nodige hulp en info bieden bij hun bouwplannen. Ook naar inrichting van de omgeving en verhardingen leggen we bijkomende maatregelen op.

Sp.a zet in op:

 • het op de markt brengen van sociale kavels
 • kwalitatieve verdichting en versterking van de woonkernen
 • energiezuinige woningen
 • informatieverstrekking en doorverwijzing naar diverse instanties voor het realiseren van duurzame woningbouw en het aanvragen van allerhande premies
 • ondersteuning van sociale verhuurkantoren en sociale bouwmaatschappijen
 • co-housing, jong en oud of leeftijdsgenoten samen in één woning, we laten alle opties open
 • optimale invulling van bestaande open ruimten zonder aan de groene long van ons dorp te raken
 • opmaak van een actieplan om verkrotting en verwaarlozing van woningen tegen te gaan
 • bij nieuwbouwwoningen besteden we extra aandacht aan de waterhuishouding, d.w.z. zoveel mogelijk bufferen en infiltreren op eigen percelen met blijvende aandacht voor noodzakelijk overstorten naar het rioleringsstelsel
 • verhardingen worden uitgevoerd met waterdoorlatende materialen

MILIEU, GROEN, DUURZAAM en TOERISME

Sp.a wil samen met de inwoners aan een gezonde leefomgeving bouwen en blijft het initiatief van de ‘burgemeestersconvenant’ steunen. Ook op lokaal vlak kunnen we ons steentje bijdragen aan de problematiek van de opwarming van de aarde. MEER klimaatacties voor minder CO2 uitstoot is de basis om de klimaatverandering tegen te gaan. Onze gemeente zelf speelt hier een belangrijke rol met een voorbeeldfunctie.

Hiervoor wil sp.a:

 • de huidige openbare verlichting systematisch vervangen door energiezuinige ledverlichting. Hiervoor wordt het masterplan LED openbare verlichting verder uitgevoerd
 • milieuvoorschriften bij openbare aanbesteding strenger maken
 • gemeentelijke groepsaankopen energie en isolatie organiseren
 • energieverbruik van de openbare gebouwen verminderen door energiescans uit te voeren en energiezuinige ledverlichting te installeren
 • infosessies organiseren over energiezuinig bouwen en over isolatie en duurzaam verwarmen
 • infoloket installeren bij de dienst ruimtelijke ordening waar bouwers doorverwezen worden naar diverse instanties die hen begeleiden naar een duurzaam en energiezuinig bouwproject
 • elektrisch fietsen en elektrische wagens promoten door het aanleggen van bijkomende oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • stimuleren en ondersteunen van landbouwers bij natuur- en landschapsbeheer
 • stimuleren en ondersteunen van de samenwerking landbouwers in agro-beheersgroepen
 • in samenwerking met de provincie en andere actoren ontwikkelen van houtkantenvisieplan en hakbeheerplan wat duurzame brandstof oplevert voor de biomassa verwarmingsketel van de nieuwe school
 • aanleg en uitbreiding van het warmtenet aan de scholencampus
 • blijvende ondersteuning van het project ‘Grote Netewoud’ en de site rond de Watermolen
 • vrijwaren en uitbreiden van de groene long in de Engstraat en het gebied scherpenbergen-de hutten
 • trage wegen project verder uitwerken

De kwaliteit van onze leefomgeving heeft een grote impact op onze levenskwaliteit. Ook de kwaliteit van de publieke ruimte bepaalt mee de manier waarop mensen samenleven en elkaar ontmoeten. Een onveilige of onaangename buurt genereert wantrouwen, een aangenaam buurt juist vertrouwen. We streven naar een gezonde balans tussen groen en recreatie.

Hiervoor wil sp.a:

 • pleinen, bermen plantsoenen en straatmeubilair goed onderhouden
 • strenge aanpak van sluikstorten en alle vormen van overlast, stoken, luide muziek uit voorbijrijdende wagens, overhangende takken, loslopende dieren. We schakelen stadswachten in met ruime bevoegdheden die overlast kunnen beboeten
 • materieel van onze medewerkers van de groendienst goed onderhouden en tijdig vervangen en hen een stimulerende en motiverende werkomgeving bieden
 • doelgroep medewerkers uit de sociale economie inschakelen bij het groenonderhoud in onze gemeente en bij andere taken in het woonzorgcentrum, in de babbelaar en in andere gemeentelijke diensten
 • aanbod doen aan wijkbewoners die bijstaan in het groenonderhoud van hun wijk en hiervoor een gepaste compensatie aanbieden. Dat kan gaan van het ter beschikking stellen van een gratis GFT container, een financiële tegemoetkoming op het containerpark of het gratis leveren van een compostbak
 • met uitzondering van het centrale marktplein plaatsen we geen vuilnisbakken, onze visie is dat vuilnisbakken ook vuilnis en rommel aantrekken. Idem voor glasbollen. We blijven de periodieke ophaling van diverse afvalfracties organiseren
 • voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval handhaven we het principe ‘de vervuiler betaalt’
 • bij grotere woningbouwprojecten leggen we de gezamenlijke verzameling van afval op in ondergrondse containers
 • we organiseren op het containerpark gratis hakseldagen voor onze inwoners
 • we nemen deel aan de actie ‘behaag de Kempen’, een groepsaankoop voor plantgoed
 • we organiseren jaarlijks een zwerfvuilcampagne met een zwerfvuil opruimactie in het voorjaar
 • we ondersteunen onze netheidsverantwoordelijken financieel en logistiek en trachten nog meer mensen te motiveren voor het opnemen van de functie van netheidsverantwoordelijke
 • subsidiëren van compostbakken voor inwoners van Meerhout
 • we denken na over de toekomst van de begraafplaats in het centrum in functie van de ontwikkeling van de scholencampus
 

CULTUUR en JEUGD

Cultuur klopt in het hart van de samenleving en geeft vorm en betekenis aan het individu en aan de samenleving. Cultuur verbindt de vorige, de huidige en de toekomstige generaties met elkaar. Het stimuleert de slagkracht en uitbouw van sociale netwerken en draagt bij tot de kritische zin en autonomie van de mensen. MEER cultuur zorgt voor een betere en warmere samenleving.

Hiervoor wil sp.a:

 • brede ondersteuning van de culturele sector in ons dorp, van amateurtheater tot seniorenfestivals van (jeugd-)harmonieën tot kunstenaarscollectieven
 • kansen geven aan sociaal-artistieke initiatieven
 • zowel financieel als logistiek ondersteunen van diverse groepen in de culturele sector, van harmonieën tot kunstenaarscollectieven
 • MAK op de cultuurkalender behouden
 • invoeren van een cultuurpas om tegen een goedkoper tarief voorstellingen bij te wonen in de omliggende cultuurcentra De Werft in Geel en Het Getouw in Mol
 • de gemeentelijke bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

Kinderen zijn de toekomst van de samenleving en van onze gemeente, de toekomst van onze jeugd krijgt voor ons absolute prioriteit. We bieden hen alle kansen om zich maximaal te ontplooien in het onderwijs, in de sport en in het leven op weg naar volwassenheid. We hebben als samenleving de plicht om kinderen te helpen en creëeren hiervoor het beste kader. We laten niemand achter, het is onze ambitie om aan elk kind de garantie te geven dat hij of zij zich ten volle kan ontwikkelen om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Meerhout wordt alleen maar beter van MEER sociale gelijkheid.

Hiervoor wil sp.a:

 • Roefel organiseren in samenwerking met de jeugdverenigingen
 • gemeentelijke jeugdraad blijven ondersteunen
 • jeugdverenigingen zowel financieel en logistiek blijven ondersteunen en het aanbod aan uitleenmaterialen uitbreiden
 • speelbossen onderhouden
 • jeugdhuis ‘De Kater’ blijven ondersteunen en alle kansen bieden om hun werking verder uit te bouwen. ‘De Kater’ blijft de kern van het jeugdbeleid in Meerhout
 • zinvolle vakantiejobs aanbieden voor 16-jarigen in de groendienst, in OCMW filialen als de babbelaar en het winkeltje en het woonzorgcentrum
 • alle verenigingen aansporen om kansen te bieden aan alle kinderen. Hun financiële situatie mag hen op geen enkele manier uitsluiten
 • logistiek ondersteunen van speelstraten
 • dag en nacht van de jeugd organiseren
 • Sinterklaas een warme welkom geven in Meerhout
 • projecten ondersteunen om kinderarmoede tegen te gaan
 • meer aandacht voor pleegkinderen en pleegouders
 • gezamenlijk busvervoer voor de leerlingen van alle netten organiseren

SENIOREN en SPORT

Ook in Meerhout worden mensen ouder en leven we langer gezond. Onze senioren stralen een pak energie, ervaring en levenslust uit. Net deze eigenschappen moeten we als samenleving ten volle benutten, we bieden MEER kansen aan onze senioren om actief ouder te worden.

Hiervoor wil sp.a:

 • mantelzorgers blijven ondersteunen
 • CADO (collectieve dagopvang voor senioren) blijven ondersteunen
 • dag van 80-plussers blijven organiseren
 • seniorenraad verder uitbouwen en ondersteunen
 • seniorensport promoten en blijven subsidiëren
 • seniorenverenigingen zowel logistiek als financieel ondersteunen.

Sport heeft een grote invloed op onze samenleving. Hoe gezonder een samenleving, hoe gelukkiger en productiever. Een sportieve gemeente is een gezonde gemeente. Sport brengt mensen samen en verbindt hen. Reden te meer voor sp.a om optimaal in te zetten op MEER sport in een goed onderhouden infrastructuur en uitbreiding van de sportpas. Ook de recreatieve sporter wordt in dit verhaal meegenomen.

Hiervoor wil sp.a:

 • het sportbeleid actief ondersteunen
 • de gemeentelijke sportraad blijven ondersteunen
 • de convenanten die met enkele sportverenigingen werden afgesloten voortdurend evalueren en bijsturen
 • de eigen bestaande sportinfrastructuur optimaal onderhouden en inrichten
 • een grondige renovatie van het kattenstadion in samenspraak en samenwerking met de gebruikers
 • verder uitbouw en uitbreiding van het aanbod voor de sportpas
 • aanleggen van een Finse piste in de buurt van het kattenstadion
 • subsidiëring van vorming van sportbegeleiders
 • uitbreiden sportpas naar andere sporttakken met voldoende aandacht voor de recreatieve sporter

MOBILITEIT

Mobiliteit brengt ons in beweging, het schept kansen en zorgt voor ontmoetingen en haalt mensen van onder de kerktoren. Mobiliteit is de motor van onze samenleving en een prachtig instrument om onze vrijheid te verhogen. MEER en beter openbaar vervoer is hiervoor belangrijk.

Hiervoor wil sp.a:

 

 • blijven inzetten en ijveren op beter openbaar vervoer vanuit onze gemeente met specifieke aandacht voor de busverbinding naar Mol
 • een financiële tegemoetkoming voorzien in de buzzy-pas voor scholieren en het openbaar vervoer blijven promoten
 • het beheer van de Molsebaan overnemen en een tonnagebeperking invoeren voor het doorgaande zware vrachtverkeer door het centrum
 • het gebruik van de verkeersas Mol-oprit autostrade in eindhout voor doorgaand verkeer ontmoedigen met verkeerremmende maatregelen
 • verder bouwen op de resultaten van het afgelopen participatieproject ‘graag traag’ als basis voor een nieuw te ontwikkelen mobiliteitsplan
 • een veiligheidsverkeersplan met een bevoorrechte plaats voor de fietser en aanpassing van de fietsinfrastructuur
 • meer fietsstraten en fietssuggestiestroken aanleggen met speciale aandacht voor de voetgangers en fietsers in de woonkernen
 • onze woonkernen verkeersluw maken
 • verkeersveilige schoolomgevingen
 • strengere controles op fout parkeerders en snelheidsduivels. Om dit te handhaven werven we een ‘gemeentewacht’ aan met specifieke sanctioneringsbevoegdheden. De geïnde boetes komen in een verkeersveiligheidsfonds waarmee we de parkeerinfrastructuur en voetpaden beter onderhouden en verder uitbouwen
 • fietsers aansporen om het trage weggennet te gebruiken en dit wegennet goed onderhouden.
 • een draagvlak creëeren voor een dorp dat minder autogericht is, hiervoor promoten we de trage wegen en voorzien we voldoende fietsenstallingen in het centrum
 • actieve rol voor de gemeente bij de realisatie van de nieuwe vervoersregio’s

MIDDENSTAND

Hiervoor wil sp.a:

 • gratis parkeerbeleid aanhouden
 • route naar de parkings goed bewegwijzeren
 • ondernemersontbijt organiseren
 • samenwerking stimuleren met VDAB en sociale economie
 • organisatie van infosessies i.s.m. de werkwinkel
 • stimulerende maatregelen voor startende ondernemers
 • voorzien van subsidie voor startende ondernemers in leegstaande panden, bijvoorbeeld vrijstelling van KI

ALGEMEEN

Hiervoor wil sp.a:

 • een duidelijk en eenvoudig communicatiebeleid voeren naar de inwoners
 • een open gemeentehuis met bijkomende openingsuren op woensdagnamiddag
 • heropening van het wijkkantoor van de politie
 • betrokkenheid van de inwoners aansporen met participatiemomenten over diverse thema’s
 • Meerhout promoten als toeristische en recreatieve bestemming met het bezoekerscentrum aan de Watermolen als uithangbord
 • starten van een filiaal van de wereldwinkel
 • MEER inspraak voor de burgers door de organisatie van participatiemomenten
 • ondersteuning van het zwerfkattenproject

OCMW

Hiervoor wil sp.a:

 • het woonzorgcentrum in eigen beheer houden
 • regelmatig overlegmomenten organiseren met de bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie
 • in het kader van kansarmoede projecten lanceren om mensen uit hun sociaal isolement te krijgen
 • inspanningen blijven leveren rond kinderarmoede
 • stimuleren van huiswerkbegeleiding
 • de sociale dienst voldoende financiële middelen geven
 • de rol van de tewerkstellingsbegeleider verder uitwerken
 • de doorstroming van tewerkgestelden onder art. 60 naar de arbeidsmarkt van nabij opvolgen
 • Cado blijven behouden en verder uitbouwen
 • mantelzorg terug uitbouwen
 • project van de fosterfietsen blijven ondersteunen